Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Herczeg Reklámdekor Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Vécsey Sándor utca 26., cégjegyzékszám: 10-09-027749, képviseletében: Herczeg Csongor ügyvezető) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) alapján a GDPR 13. cikkének megfelelően a webáruház vevőit az alábbiakról tájékoztatja:

 

1. Az adatkezelő megnevezése (13. Cikk. (1) a) pont):

 

Neve: Herczeg Reklámdekor Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3300 Eger, Vécsey Sándor utca 26.

Telefonszáma:06-70-614-0749

Elektronikus elérhetősége: info@sport-kamera.hu

Képviselője: Herczeg Csongor ügyvezető

 

2. Az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselővel nem rendelkezik. (13. Cikk (1) b) pont)

 

3. A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja és időtartama (13. Cikk (1) c) pont):

 

a) Az adatkezelés célja: az érintettel megkötött szerződésben meghatározott kötelezettségek végrehajtásának biztosítása.

 

b) Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) pont. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. GDPR 6. cikk (1) a) pont. Az érintett hozzájárulása. GDPR 6. cikk (1) c) pont. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

A kezelt adatok köre:

 

1. Azonosító adatok: vezetéknév és keresztnév (név), e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, felhasználónév és jelszó

 

2. Elérhetőségi adatok: e-mail cím, telefonszám

 

3. Rendelési adatok: a megrendelt termékkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, a szállítási és fizetési mód, beleértve a bankszámla számát és a panaszokról vezetett adatokat

 

A személyes adatok kezelésének célját, jogalapját és a kezelt adatok körét és az adatkezelés időtartamát az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt  adatok köre

Adatkezelés időtartama

Regisztráció

Webáruházban történő vásárlás, szerződés teljesítésével kapcsolatos tájékoztatások, jogérvényesítés, fogyasztói jogok kezelése érdekében

Szerződésben meghatározott kötelezettségek végrehajtása

Azonosító adatok, elérhetőségi adatok, rendelési adatok

A regisztráció törléséig vagy az utolsó rendelés leadását követő öt éves időtartam

Számlázás

Számla kiállítása

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Azonosító adatok, elérhetőségi adatok, rendelési adatok

Jogszabályban meghatározott időtartamig, de legfeljebb 10 évig

Hírlevél szolgáltatás

Kapcsolattartás, Értesítés kedvezményekről, akciókról

Az érintett hozzájárulása

Elérhetőségi adatok

A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a regisztráció törléséig

Ügyfélszolgálati célú adatkezelés

Fogyasztói igények, panaszok kezelése, szolgáltatás minőségbiztosítása, szolgáltatási színvonal emelése

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél

Azonosító adatok, elérhetőségi adatok, rendelési adatok, a panaszkezelés során felmerült adatok

Panaszok kezelésével kapcsolatos adatokat 1 évig, a rendeléssel kapcsolatos adatokat az általános öt éves elévülési időtartam

 

 

c) Az adatkezelés helye, módja: a gazdasági társaság mindenkori székhelye, elektronikus formában.

 

d) Az adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

 

I. A gazdasági társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve más adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe.

 

II. A gazdasági társaság a megrendelt termékek kiszállítása érdekében a következő cégeknek, mint adatfeldolgozók számára továbbítja a személyes adatokat:

 

1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., e-mail: info@gls-hungary.com, web: www.gls-group.eu/HU/hu/home): azonosító adatok, elérhetőségi adatok, rendelési adatok, megrendeléshez fűzött megjegyzések, csomag értéke.

 

2. SPRINTER Futárszolgálat Kft. (székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39., e-mail: pickpackpont@sprinter.hu, web: www.pickpackpont.hu): azonosító adatok, elérhetőségi adatok, rendelési adatok, megrendeléshez fűzött megjegyzések, csomag értéke.

 

3. FoxPost Zrt. (székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9., E-mail: info@foxpost.hu, web: www.csomagvarazslo.hu, Telefonszám: +36 1 999 0369): azonosító adatok, elérhetőségi adatok, rendelési adatok, megrendeléshez fűzött megjegyzések, csomag értéke.

 

4. Tájékoztatjuk, hogy adatkezelés nem a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján történik (GDPR 13. cikk (1) d) pont).

 

5. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái (GDPR 13. cikk (1) e) pont): az érintettek jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatai csak bíróság vagy más hatóság számára adhatók át az adatkezelés céljának figyelembe vétele mellett.

 

6. Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére az érintett személyes adatait nem továbbítja. (GDPR 13. cikk (1) f) pont)

 

7. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei (GDPR 13. cikk (2) b) pont):

 

a) az érintett az adatkezelő által kezelt adatairól tájékoztatást kérhet (hozzáférési jog):

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

- az adatkezelés céljai;

- az érintett személyes adatok kategóriái;

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

- az adatforrásokra vonatkozó információ;

- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikusan nyújtja be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

b) az adatai helyesbítését kérheti:

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

c) az adatai törlését kérheti (elfeledtetéshez való jog):

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén:

 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 

- a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

d) az adatkezelés korlátozásához való jog:

 

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállama.

Készítette: shop.nextelgsm.com
Sport-kamera.hu © 2021